Dzikir dan Doa Rasulullah Pagi dan Petang

Al Ma'tsurat
Imam Hassan Al-Banna
www.ninamustika.com

Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui 
dari godaan setan yang terkutuk.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. (yaitu) jalan orang-orang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. 
(Q.S. Al- Fatihah : 1-7)

Alif Laam Miim. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka, Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S.Al Baqarah:1-5)

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al Baqarah; 255-257)

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bui, dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya, dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat". (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannnya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engaku bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (Q.S. Al Baqarah: 284-286)

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. (Q.S. Ali Imran:2)

Dan tunduklah semua muka (dengan berendah diri) kepada Tuhan Yang Maha Kekal lagi senantiasa mengurus (makhluk-Nya). Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman. Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya. (Q.S. Thaha:111-112)

Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada -Nya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung." (Q.S At Taubah:129) (dibaca 7x)

Katakanlah:"Serulah Allah atau serulah Ar Rahman, dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Al-Asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu." Dan katakanlah: "Segaa puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya." (Q.S. Al Isra: 110-111)

Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka Mahatinggi Allah, raja yang sebenarnya; tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan (yang mempunyai) 'Arsy yang mulia. Dan barangsiapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik." (Q.S. Al Mukminun: 115-118)

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur). Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bui dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itubenar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradat-Nya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk. (Q.S.Ar Rum:17-26)

Haa Miim. Diturunkan kitab ini (Al Quran) dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Yang mengampuni dosa dan menerima tobat lagi keras hukuman-Nya. Yang mempunyai karunia. Tiada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nyalah kembali (semua makhluk). (Q.S. Al Mukmin: 1-3)

Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Mahasuci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaul Husna. Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan di bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al Hasyr:22-24)

Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dashyat), dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya, dan manusia bertanya: Mengapa bumi (menjadi begini)?", pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. (Q.S.Al Zalzalah:1-8)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." (Q.S. Al Kafirun: 1-6)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Tobat. (Q.S. An Nashr)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Katakanlah: "Dia lah Allah, Yang Mahaesa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." (Q.S. Al Ikhlas:1-4) (dibaca 3x)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai Subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki." (Q.S Al Falaq:1-5) (dibaca 3x)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia." (Q.S. An Nas: 1-6) (dibaca 3x)

(dibaca pagi hari)
Kami berpagi hari dan berpagi hari pula kerajaan milik Allah. Segala Puji bagi Allah, tiada sekutu bagi-Nya, Tiada Tuhan melainkan Dia, dan kepada-Nyalah tempat kembali. (dibaca 3x)

(dibaca sore hari)
Kami bersore hari dan bersore hari pula kerajaan milik Allah. Segala Puji bagi Allah, tiada sekutu bagi-Nya, Tiada Tuhan melainkan Dia, dan kepada-Nyalah tempat kembali. (dibaca 3x)

(dibaca pagi hari)
Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah islam, di atas kalimat keikhlasan, diatas agama Nabi kami, Muhammad saw, dan di atas millah bapak kami Ibrahim yang hanif. Dan ia bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. (dibaca 3x)

(dibaca sore hari)
Kami terjaga di sore hari dalam fitrah islam, di atas kalimat keikhlasan, diatas agama Nabi kami, Muhammad saw, dan di atas millah bapak kami Ibrahim yang hanif. Dan ia bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. (dibaca 3x)

(dibaca pagi hari)
Ya Allah, sesungguhnya aku berpagi hari dari-Mu dalam kenikmatan, kesehatan, dan perlindungan. Maka sempurnakanlah untukku kenikmatan, kesehatan, dan perlindungan-Mu itu, di dunia dan akhirat. (dibaca 3x)

(dibaca sore hari)
Ya Allah, sesungguhnya aku bersore hari dari-Mu dalam kenikmatan, kesehatan, dan perlindungan. Maka sempurnakanlah untukku kenikmatan, kesehatan, dan perlindungan-Mu itu, di dunia dan akhirat. (dibaca 3x)

(dibaca pagi hari)
Ya Allah, nikmat apapun yang aku peroleh di pagi hari dan diperoleh seseorang dari makhluk-Mu adalah dari-Mu semata, tiada sekutu bagi-Mu, hanya untuk-Mulah segala puji dan syukur. (dibaca 3x)

(dibaca sore hari)
Ya Allah, nikmat apapun yang aku peroleh di sore hari dan diperoleh seseorang dari makhluk-Mu adalah dari-Mu semata, tiada sekutu bagi-Mu, hanya untuk-Mulah segala puji dan syukur. (dibaca 3x)

Ya Rabbi, bagi-Mulah segala pujian sebagaimana seyogyanya; bagi kemuliaan wajah-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu. (dibaca 3x)

Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. (dibaca 3x)

Mahasuci Allah dan segala puji bagi-Nya; sebanyak bilangan makhluk-Nya, serela diri-Nya, setimbangan Arsy-Nya dan sebanyak tinta (bagi kata-kata-Nya). (dibaca 3x)

Dengan nama Allah, yang bersama nama-Nya tidak celaka segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (dibaca 3x)

Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada -Mu dari menyekutukan-Mu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepada-Mu untuk sesuatu yang tidak kami ketahui. (dibaca 3x)

Aku berlindung dengan kalimatullah yang sempurna dari keburukan yang Dia ciptakan. (dibaca 3x)

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa gelisah dan sedih, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan, aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut dan bakhil, aku berlindung kepada-Mu dari tekanan hutang, aku berlindung kepada-Mu dan dari kesewenang-wenangan orang. (dibaca 3x)

Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah sehatkanlah pendengaranku, ya Allah sehatkanlah penglihatanku; tiada Tuhan selain Engkau. (dibaca 3x)

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kefakiran; ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur; tiada Tuhan selain Engkau. (dibaca 3x)

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Engkau yang menciptakanku dan aku hamba-Mu, aku berada di atas janji-Mu, semampuku; aku mohon perlindungan dari keburukan perbuatanku; aku mangakui banyaknya nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku; dan aku mengakui dosaku; maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa, kecuali Engkau. (dibaca 3x)

Aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang Maha Hidup Kekal dan senantiasa mengurus (makhluk-Nya) dan aku bertobat kepada-Nya. (dibaca 3x)

Ya Allah, berikanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Berikanlah berkah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Di alam ini, Engkaulah yang Maha Terpuji lagi Mahamulia. (dibaca 10x)

Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan melainkan Allah dan Allah Mahabesar. (dibaca 100x)

Tidak ada Tuhan melainkan Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. (dibaca 10x)

Mahasuci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau, aku mohon ampun dan bertobat kepada-Mu. (dibaca 3x)

Ya Allah, berikanlah shalawat kepada nabi Muhammad: hamba-Mu, nabi-Mu dan rasul-Mu; nabi yang ummi. Juga kepada keluarga dan sahabatnya, serta berikanlah keselamatan sebanyak yang terjangkau oleh ilmu-Mu; yang tergores oleh pena-Mu; dan yang terangkum oleh kitab-Mu. Ridailah ya Allah para pemimpin kami: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, serta semua sahabat, semua tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari pembalasan.

Mahasuci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para Rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. (Q.S. Ash-Shaffat:180-182)

Ya Allah, sesungguhnya ini adalah malam (siang) -Mu yang telah menjelang dan siang (malam)-Mu yang telah berlalu, serta suara-suara dari para penyeru-Mu, maka ampunilah aku.

Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui bahwa hati-hati ini telah terkumpul untuk mencurahkan mahabah hanya kepada-Mu, bertemu untuk taat kepada-Mu, bersatu dalam rangka menyeru (dakwah di jalan)-Mu, dan berjanji setia untuk membela syariat-Mu, maka kuatkanlah ikatan pertaliannya. Ya Allah, abadikanlah kasih sayangnya, tunjukkanlah jalannya, dan penuhilah dengan cahaya-Mu yang tidak akan pernah redup, lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman dan keindahan tawakal kepada-Mu hidupkanlah dengan ma'rifat-Mu dan matikanlah dalam keadaan syahid di jalan-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Amin. Dan semoga shalawat serta salam selalu tercurah kepada Muhammad, kepada keluarganya dan kepada semua sahabatnya.

0 Response to "Dzikir dan Doa Rasulullah Pagi dan Petang"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel