Cara Ruqyah Syar'iyyah Pribadi Mandiri


Ruqyah Syar'iyyah Pribadi Mandiri adalah ruqyah syar'iyyah dengan cara membaca ayat-ayat dasar. Ayat-ayat dasar tersebut adalah Surah Al Fatihah, Ayat Kursi, Al Kafirun, Al Ikhlas, Al Falaq, dan An Nas. Membaca nya dengan membuka telapak tangan. Lalu meniupkan bacaan ke telapak tangan. Kemudian mengusapkan telapak tangan ke seluruh tubuh mulai dari kepala hingga ke seluruh tubuh tanpa ada bagian yang tertinggal. Dan yang paling penting adalah diniatkan membentengi diri dari sihir dan setan. Juga diniatkan untuk mengahancurkan semua setan dan sihir yang ada dalam tubuh.

Al Fatihah
Audzubillah himinasyaitonirrajim
Bismillaahir-rohmaanir-rohiim
Al hamdu lillaahi robbil 'aalamiin
Ar rohmaanir rohiim
Maaliki yaumid diin
Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin
Ihdinash shiroothol mustaqiim
Shiroothollaziina an'amta 'alaihim ghoiril maghdhuubi 'alaihim wa ladh dhooolliin

Ayat Kursi
Audzubillah himinasyaitonirrajim
Bismillaahir-rohmaanir-rohiim
Allohu laaa ilaaha illaa huw
al hayyul qoyyuum
laa ta'khuzuhuu sinatuw wa laa na'uum
lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardh
man zallazii yasyfa'u 'indahuuu illaa bi'iznih
ya'lamu maa baina aidiihim wa maa kholfahum
wa laa yuhiithuuna bisyai'im min 'ilmihii illaa bimaa syaaa'
wasi'a kursiyyuhus samaawaati wal ardh
wa laa ya 'uuduhuu hifzhuhumaa
wa huwal aliyyul 'azhiim

Al Kafirun
Audzubillah himinasyaitonirrajim
Bismillaahir-rohmaanir-rohiim
Qul yaaa ayyuhal kaafiruun
Laaa 'abudu maa ta'buduun
Wa laaa antum 'aabiduuna maaa a'bud
Wa laaa antum 'aabiduuna maaa a'bud
Lakum diinukum wa liya diin

Al Ikhlas
Audzubillah himinasyaitonirrajim
Bismillaahir-rohmaanir-rohiim
Qul huwallohu ahad
Allohush shomad
Lam yalid wa lam yuulad
Wa lam yakul lahuu kufuwan ahad

Al Falaq
Audzubillah himinasyaitonirrajim
Bismillaahir-rohmaanir-rohiim
Qul a'uuzu birobbil falaq
Min syarri maa kholaq
Wa min syarri ghoosiqin izaa waqob
Wa min syarrin naffaasaati fil uqod
Wa min syarri haasidin izaa hasad

An Nas
Audzubillah himinasyaitonirrajim
Bismillaahir-rohmaanir-rohiim
Qul a'uuzu birobbin naas
Malikin naas
Ilaahin naas
Min syarril waswaasil khonnaas
Allazii yuwaswisu fii shuduurin naas
Minal jinnati wan naas

Berikut rangkaian ruqyah syar'iyyah pribadi mandiri:

MEMBENTENGI DIRI
1. niatkan di dalam hati untuk membentengi diri dari sihir dan setan. Sebutkan dalam hati, "Ya Allah bentengilah hamba dari sihir dan setan"

2. membuka telapak tangan
(kemudian baca ayat-ayat dasar dengan tartil dan tenang. kalau ada gejala atau perasaan tidak enak abaikan)

3. baca Al Fatihah tiga kali. tiupkan ke telapak tangan tiga kali.

4. baca Ayat Kursi tiga kali. tiupkan ke telapak tangan tiga kali.

5. baca Al Kafirun tiga kali. tiupkan ke telapak tangan tiga kali.

6. baca Al Ikhlas tiga kali. tiupkan ke telapak tangan tiga kali.

7. baca Al Alaq tiga kali. tiupkan ke telapak tangan tiga kali.

8. baca An Nas tiga kali. tiupkan ke telapak tangan tiga kali.

9. usapkan/gosok-gosok ke seluruh tubuh. Mulai dari kepala sampai ke semua bagian tubuh tanpa terkecuali.

lalu, MENYERANG/MENGHANCURKAN
1. niatkan di dalam hati untuk menyerang semua sihir dan semua setan yang ada dalam tubuh. Sebutkan dalam hati, "Ya Allah hancurkanlah semua sihir dan semua setan yang ada dalam tubuh hamba"

2. membuka telapak tangan
(kemudian baca ayat-ayat dasar dengan tartil dan tenang. kalau ada gejala atau perasaan tidak enak abaikan)

3. baca Al Fatihah tiga kali. tiupkan ke telapak tangan tiga kali.

4. baca Ayat Kursi tiga kali. tiupkan ke telapak tangan tiga kali.

5. baca Al Kafirun tiga kali. tiupkan ke telapak tangan tiga kali.

6. baca Al Ikhlas tiga kali. tiupkan ke telapak tangan tiga kali.

7. baca Al Alaq tiga kali. tiupkan ke telapak tangan tiga kali.

8. baca An Nas tiga kali. tiupkan ke telapak tangan tiga kali.

9. usapkan/gosok-gosok ke seluruh tubuh. Mulai dari kepala sampai ke semua bagian tubuh tanpa terkecuali.

MENGELUARKAN
caranya dengan membaca ayat-ayat dasar sambil meletakkan telapak tangan kanan di perut dan telapak tangan kiri di dada.

1. niatkan untuk mengeluarkan semua sihir dan setan yang telah hancur di dalam tubuh. "Ya Allah keluarkanlah semua sihir dan setan yang telah hancur dari dalam tubuh hamba."

2. letakkan telapak tangan kanan di perut dan telapak tangan kiri di dada.

3. baca Al Fatihah tiga kali. tiupkan ke udara tiga kali.

4. baca Ayat Kursi tiga kali. tiupkan ke udara tiga kali.

5. baca Al Kafirun tiga kali. tiupkan ke udara tiga kali.

6. baca Al Ikhlas tiga kali. tiupkan ke udara tiga kali.

7. baca Al Alaq tiga kali. tiupkan ke udara tiga kali.

8. baca An Nas tiga kali. tiupkan ke udara tiga kali.

9. tarik telapak tangan dari perut terus ke tenggorokan seperti mau mengeluarkan sesuatu dari perut melalui tenggokan.

Semoga Allah mudahkan untuk sembuh dari segala gangguan sihir dan setan. Semoga Allah senantiasa membentengi kita dari segala bentuk gangguan sihir dan setan. Semoga Allah bentengi kita selalu dari jahatnya mata ain. Aamiin Ya Robbal Alamin.

*rujukan: Ustadz Khalid Basalamah 

0 Response to "Cara Ruqyah Syar'iyyah Pribadi Mandiri"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel