Ayat Al Quran tentang Akhir Zaman

Ayat Al Quran tentang Akhir Zaman

Bismillaahir-rohmaanir-rohiim

Al Baqarah ayat 2-4
Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada (AL Quran) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.

Al Baqarah ayat 8
Dan di antara manusia  ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir", padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Al Baqarah ayat 201
Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka."

Ali-'Imran ayat 30
(Ingatlah) pada hari (ketika) setiap jiwa mendapatkan (balasan) atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya, (begitu juga balasan) atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan (hari) itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya.

Ali-'Imran ayat 145
Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barangsiapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu, dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu, dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Ali-'Imran ayat 147-148
Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan (dalam) urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir." Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

An Nisa ayat 74
Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk (kehidupan) akhirat berperang di jalan Allah. Dan barangsiapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya.

An Nisa ayat 87
Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataan(nya) daripada Allah?

An Nisa ayat 134
Barangsiapa menghendaki pahala di dunia maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Al An'am ayat 12
Katakanlah (Muhammad), "Milik siapakah apa yang di langit dan di bumi?" Katakanlah, "Milik Allah." Dia telah menetapkan (sifat) kasih sayang pada diri-Nya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

Al An'am ayat 22-24
Dan (ingatlah), pada hari ketika Kami mengumpulkan mereka semua kemudian Kami berfirman pada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Dimanakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka (sekutu-sekutu Kami)?" 

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah." 

Lihatlah, bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Al An'am ayat 30-32
Dan seandainya engakau (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya (tentulah engkaum melihat peristiwa yang mengharukan). Dia berfirman, "Bukankah (kebangkitan) ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar, demi Tuhan kami." Dia berfirman, "Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya."

Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah; sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu," sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.

Dan kehidupan dunia ini, hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Al An'am ayat 40
Katakanlah (Muhammad), "Terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat samai kepadamu, apakah kamu akan menyeru (tuhan) selain Allah, jika kamu orang yang benar?"

Hud ayat 15-16
Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan (balasan) penuh atas pekerjaan mereka di dunia (dengan sempurna) dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

Itulah orang-orang yang tidak memperoleh (sesuatu) di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan (di dunia) dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Hud ayat 18-22
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan pada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, "orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka." Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) kepada oraang yang zalim,

(yaitu) mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

Mereka tidak mampu menghalangi (siksaan Allah) di bumi, dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipatgandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar (kebenaran) dan tidak dapat melihat(nya).

Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyapah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.

Pasti mereka itu (menjadi) orang yang paling rugi di akhirat.

Hud ayat 60
Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini dan (begitu pula) di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu.

An Nahl ayat 106-109
Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. 

Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.

Mereka itulah orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. 

Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

Al Isra' ayat 19
Dan barangsiapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahaya dibalas dengan baik.

Al Kahf ayat 99-100
Dan pada hari itu Kami biarkan mereka (Yakjuj dan Makjuj) berbaur antara satu dengan yang lain, dan (apabila) sangkakala ditiup (lagi), akan Kami kumpulkan mereka semuanya.

dan Kami perlihatkan (neraka) Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

Ta Ha ayat 124-127
Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta."

dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku dapat melihat?"

Dia (Allah) berfirman, "Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, dan kamu mengabaikannya, jadi begitu (pula) pada hari ini kamu diabaikan."

Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh, azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. 

Al Anbiya' ayat 1
Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai (dengan dunia), berpaling (dari akhirat).

Al Anbiya' ayat 47
Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit; sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya (pahala). Dan cukuplah Kami yang membuat perhitungan.

AL Anbiya' ayat 104
(Ingatlah) pada hari langit Kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah Kami akan mengulanginya lagi. (Suatu) janji yang pasti Kami tepati; sungguh, Kami akan melaksanakannya.

Al Hajj ayat 1-2
Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu; sungguh, guncangan (hari) kiamat itu adalah suatu (kejadian) yang sangat besar.

(Ingatlah) pada hari ketika kamu melihatnya (guncangan itu), semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras.

Al Furqon ayat 21-29
Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami (di akhirat) berkata, "Mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita atau (mengapa) kita (tidak) melihat Tuhan kita?" Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas (dalam melakukan kedzaliman).

(Ingatlah) pada hari (ketika) mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa dan mereka berkata, "Hijran mahjura."

Dan Kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami akan jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.

Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.

Dan (ingatlah) pada hari (ketika) langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan (secara) bergelombang.

Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan Yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir.

Dan (ingatlah) pada hari (ketika) orang-orang zalim menggigit kedua jarinya, (menyesali perbuatannya) seraya berkata, "Wahai! Sekiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama Rasul.

Wahai, celaka aku! Sekiranya (dulu) aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku).

sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan (Al Quran) ketika (Al Quran) itu telah datang kepadaku. Dan setan memang penghianat manusia.

Al Qasas ayat 77
Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di duniadan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

Ar Rum ayat 12-16
Dan pada hari (ketika) terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa (kaum musyrik) terdiam berputus asa.

Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat (pertolongan) bagi mereka dari berhala-berhala mereka, bahkan merek menjadi kafir adalah disebabkan berhala-berhala.

Dan pada hari (ketika) terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah (dalam kelompok).

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman (surga) bergembira.

Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami serta (mendustakan) pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab (neraka).

Ya Sin ayat 48-54
Dan mereka (orang-orang kafir berkata), "Kapan janji (hari berbangkit) itu (terjadi) jika kamu orang-orang yang benar?"

Mereka hanya menunggu satu teriakan, yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka (juga) tidak dapat kembali kepada keluarganya.

Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya (dalam keadaan hidup), menuju kepada Tuhannya.

Mereka berkata, "Celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur)?" Inilah yang dijanjikan (Allah) Yang Maha Pengasih dan benarlah rasul-rasul-(Nya).

Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada Kami (untuk dihisab).

Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

Al Ahqaf ayat 6
Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat), sesembahan itu menjadi musuh mereka, dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Al Ahqaf ayat 35
Maka bersabarlah engkau (Muhammad) sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal (di dunia) hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan. Maka tidak ada yang dibinasakan, kecuali kaum yang fasik (tidak taat kepada Allah).

Muhammad ayat 18
Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat, yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu, apabila (hari kiamat) itu sudah datang?

Az Zariyat ayat 41-44
Dan dengarkanlah (seruan) pada hari (ketika) penyeru (malaikat) menyeru dari tempat yang dekat.

(Yaitu) pada hari (ketika) mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sungguh, Kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada Kami tempat kembali (semua makhluk).

(Yaitu) pada hari (ketika) bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi Kami.

Al Haqqah ayat 1-4
Hari kiamat.

apakah hari kiamat itu?

dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?

kaum Samud, dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.

Al Ma'arij ayat 1-14
Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi,

bagi orang-orang kafir, yang tidak seorangpun dapat menolaknya.

(azab) dari Allah, yang memiliki tempat-tempat naik.

Para malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan, dalam sehari setara dengan lima puluh ribu tahun.

Maka bersabarlah engkau (Muhammad) dengan kesabaran yang baik.

Mereka memandang (azab) itu jauh (mustahil).

Sedangkan Kami memandangnya dekat (pasti terjadi).

(Ingatlah) pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga

dan gunung-gunung bagaikan bulu (yang beterbangan),

dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya,

sedangkan mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab dengan anak-anaknya,

dan istri dan saudaranya,

dan keluarga yang melindunginya (di dunia),

dan orang-orang di bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan (tebusan) itu dapat menyelamatkannya.

Nuh ayat 42-44
Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main (dalam kesesatan) sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka,

(yaitu) pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia),

pandangan mereka tertunduk ke bawah diliputi kehinaan, itulah hari yang diancamkan kepada mereka.

Al Qiyamah ayat 1-15
Aku bersumpah dengan hari kiamat,

dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali (dirinya sendiri).

Apakah manusia mengira, bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya?

(Bahkan) Kami mampu menyusun (kembali) jari jemarinya dengan sempurna.

Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus menerus.

Di bertanya, "Kapankah hari kiamat itu?"

Maka apabila mata terbelalak (ketakutan),

dan bulan pun  telah hilang cahayanya,

lalu matahari dan bulan dikumpulkan,

pada hari itu manusia berkata, "Kemana tempat lari?"

Tidak! Tidak ada tempat berlindung.

Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu.

Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.

Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri,

dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

An Naziat ayat 6-14
(Sungguh, kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam,

(tiupan pertama) itu diiringi oleh tiupan kedua.

Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut,

pandangannya tunduk.

(orang-orang kafir) berkata, "Apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?

Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?"

Mereka berkata, "Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan."

Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.

Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi (yang baru).

Abasa ayat 33-42
Maka apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua),

pada hari itu manusia lari dari saudaranya,

dan dari ibu dan bapaknya,

dan dari istri dan anak-anaknya.

Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.

Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri,

tertawa dan gembira ria,

dan pada hari itu ada (pula) wajah-wajah yang tertutup debu (suram),

tertutup oleh kegelapan (ditimpa kehinaan dan kesusahan).

Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.

At Takwir ayat 1-14
Apabila matahari digulung,

dan apabila bintang-bintang berjatuhan,

dan apabila gunung-gunung dihancurkan,

dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak terurus),

dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,

dan apabila lautan dipanaskan,

dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh),

dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,

karena dosa apa dia dibunuh?

Dan apabila lembaran-lembaran (catatan amal) telah dibuka lebar-lebar,

dan apabila langit dilenyapkan,

dan apabila neraka jahim dinyalakan,

dan apabila surga didekatkan,

setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

Al Infitar ayat 1-5
Apabila langit terbelah,

dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,

dan apabila lautan dijadikan meluap,

dan apabila kuburan-kuburan dibongkar,

(maka) setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan dilalaikan(nya).

Al Mutaffifin ayat 4-6
Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,

pada suatu hari yang besar,

(yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

Al Insyiqaq ayat 1-15
Apabila langit terbelah,

dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh,

dan apabila bumi diratakan,

dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong,

dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.

Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya.

Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya,

maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,

dan dia akan kembali kepada keluarganya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.

Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang,

maka dia akan berteriak, "Celakalah aku!"

Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

Sungguh, dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan keluarganya (yang sama-sama kafir).

Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali (kepada Tuhannya).

Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.

 Al Gasyiyah ayat 1-16
Sudahkah sampai kepadamu berita tentang (hari kiamat)?

Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina,

(karena) bekerja keras lagi kepayahan,

mereka memasuki api yang sangat panas (neraka),

diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas,

Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri,

yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.

Pada hari itu banyak (pula) wajah yang berseri-seri,

merasa senang karena usahanya (sendiri),

(mereka) dalam surga yang tinggi,

di sana (kamu) tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.

Di sana ada mata air yang mengalir.

Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan,

dan gelas-gelas yang tersedia (di dekatnya),

dan bantal-bantal sandaran yang tersusun,

dan permadani-permadani yang terhampar.

AL Zalzalah ayat 1-6
Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat,

dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung) nya,

dan, manusia bertanya, "Apa yang terjadi pada bumi ini?"

Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya,

karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang demikian) itu padanya.

Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) semua perbuatannya.

Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan sebezar zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

Al Qari'ah ayat 1-5
Hari kiamat

apakah hari kiamat itu?

Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?

Pada hari itu manusia seperti laron yang beterbangan,

dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.

0 Response to "Ayat Al Quran tentang Akhir Zaman"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel